Anti-ragging Committee

Name of staff Position Contact No
Dr. B. S. Shevale Chairman 9850881842
Mr. S. P. Kshirsagar Vice. Chairman 9403536120
Prof. S. S. Gaikwad Secretary 8888474856
Mr. S. S. Nirgude Member 9326895565
Mr. S. R. Mandlik Member 9860248825
Prof. (Ms.) S. N. Chaudhari Member 8806766783
Prof. S. B. Palve Member 8275452203
Mr. Shreyash Khamkar Member 8484846406
Mr. Kiran Virkar Member 9766892035
Miss. Bhumika Gite Member 9975917069
Mr. Mayur Nikam Member 9423521106
Mr. Mahesh Chavan Member 8484811178
Miss. Kalyani Karhad Member 9561337581
Ms. Bhagat Priyanka Tanhaji - 8625869154
Mr. Gaikwad Pravin Vishwanath - 9975431646
Mr. Golhar Rahal Vikram - 9175635427
Dr. S. M. Hadole Principal, Agriculture 9422534228
Prof. N.S. Pachpor Principal, Agril. Biotechnology 9850240649
Prof. V.S. Sandhan Principal, ABM 9011399838
Shri. S. P. Kshrirsagar Assistant Registrar 9403536120
Shri. M. B. Gaikwad Accountant 9850568613K.K.Wagh College of Food Technology, Saraswati nagar, Panchavati, Nashik - 422 003.
Ph: (+91)(253) 2303507, 2555281
Email:principal-btechfood@kkwagh.edu.in